SSRU

การขนส่งสินค้าทางอากาศ

  ข่าวและประกาศของเว็บ

  อบรมพัฒนาตนเอง หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (การจัดการการขนส่งและกระจายสินค้า)

  by Santipong Jirotkulkit -

  วันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2565 รับประกาศนียบัตรผ่าน การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ในสาขาภาคบริการ สาขานักบริหารการขนส่งสินค้าทางถนน ระดับ 1 และผ่านการอบรมในหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (การจัดการการขนส่งและกระจายสินค้า) ณ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ในสาขาภาคบริการ สาขานักบริหารการขนส่งสินค้าทางถนน ระดับ 1

  บริการชุมชน

  by Santipong Jirotkulkit -

  วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 หัวหน้าผู้รับผิดชอบโครงการ ดร.อนัญญา บรรยงพิศุทธิ์ นำทีมให้ความรู้การจัดทำบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุนแก่ชาวบ้านในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 หัวหน้าผู้รับผิดชอบโครงการ ดร.อนัญญา บรรยงพิศุทธิ์ นำทีมให้ความรู้การจัดทำบัญชีครัวเรือนดการผลิตสินค้าและเพิ่มรายได้ครัวเรือน เพื่อแก้ปัญหาความยากจนสอดคล้องแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ณ ตำบลบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

  อบรมหลักสูตรผู้ปฎิบัติงาน Drone มืออาชีพ

  by Santipong Jirotkulkit -

  เตรียมความพร้อม ทดลองการนำอากาศยานไร้คนขับ (Drone) เข้ามาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนเตรียมความพร้อม ทดลองการนำอากาศยานไร้คนขับ (Drone) เข้ามาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 26-29 มกราคม 2565 ณ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ depa 

  กิจกรรมแนะแนว ณ โรงเรียนโยธินบูรณะ จังหวัดอ่างทอง

  by Santipong Jirotkulkit -

  ลงพื้นที่แนะแนวนักเรียน ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนวนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 นอกสถานที่ นำทีมโดย ดร.อนัญญา บรรยงพิศุทธิ์ และ อาจารย์สันติพงศ์ จิโรจน์กุลกิจ อาจารย์ประจำแขนงวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ ณ โรงเรียนโยธินบูรณะ จังหวัดอ่างทองลงพื้นที่แนะแนวนักเรียน ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 นอกสถานที่ ณ โรงเรียนโยธินบูรณะ จังหวัดอ่างทอง

  Older topics...