อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการการขนส่ง 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ช่องทางการติดต่อ

-          Email: piyamas.kl@ssru.ac.th

-          Website: http://www.elcls.ssru.ac.th/piyamas_kl/

-          โทรติดต่อ: 089-541-4659

    ข่าวและประกาศของเว็บ

    (ยังไม่มีกระทู้)