อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการการขนส่ง 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ช่องทางการติดต่อ

-          Email: piyamas.kl@ssru.ac.th

-          Website: http://www.elcls.ssru.ac.th/piyamas_kl/

-          โทรติดต่อ: 089-541-4659

    ข่าวและประกาศของเว็บ

    ได้เข้ารับการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมุนษย์ ครั้งที่ 2/2567 วันที่ 9 เมษายน 2567 จัดโดย คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สมาคมนิติศาสตร์และรัฐาสตร์

    by Dr.Piyamas Klakhaeng -

    อบรมการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบนการวิศวกรสังคม ระดับผู้บริหารและบุคลากรสายวิชาการ ระหว่างวันที่ 4-5 เมษายน 2567

    by Dr.Piyamas Klakhaeng -