รายวิชา LOG 2207 ขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ศึกษาความสำคัญเนื้อหาเกี่ยวกับ รูปแบบการขนส่งหลักท้ง 5 รูปแบบ ความสำคัญของการขนส่งต่อเนื่องหลารูปแบบ บทบาทความสำคัญของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ  ปัจจัยที่สำคัญและประโยชน์ของการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ กฎหมายและพระราชบัญญัติการชนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548

LOG 3202 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระหว่างประเทศ 

ศึกษาความสำคัญของโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระหว่างประเทศ บทบาทความสำคัญของเขตการค้าเสรี ปัจจัยที่สำคัญและประโยชน์ของการทำ Global sourcing พาณิชย์อิเล็กทรอนิคส์ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องในการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ

Importance of international logistics and supply chain. Important roles of free trade areas. Important factors and benefits of global sourcing, electronic commerce, and information relates to international logistics management.


รายวิชา LOG 2207 ขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ศึกษาความสำคัญเนื้อหาเกี่ยวกับ รูปแบบการขนส่งหลักท้ง 5 รูปแบบ ความสำคัญของการขนส่งต่อเนื่องหลารูปแบบ บทบาทความสำคัญของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ  ปัจจัยที่สำคัญและประโยชน์ของการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ กฎหมายและพระราชบัญญัติการชนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548

รายวิชา LOG 2207 ขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ศึกษาความสำคัญเนื้อหาเกี่ยวกับ รูปแบบการขนส่งหลักท้ง 5 รูปแบบ ความสำคัญของการขนส่งต่อเนื่องหลารูปแบบ บทบาทความสำคัญของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ  ปัจจัยที่สำคัญและประโยชน์ของการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ กฎหมายและพระราชบัญญัติการชนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548

รายวิชา LOG 2207 ขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ศึกษาความสำคัญเนื้อหาเกี่ยวกับ รูปแบบการขนส่งหลักท้ง 5 รูปแบบ ความสำคัญของการขนส่งต่อเนื่องหลารูปแบบ บทบาทความสำคัญของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ  ปัจจัยที่สำคัญและประโยชน์ของการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ กฎหมายและพระราชบัญญัติการชนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548

รายวิชา LOG 2207 ขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ศึกษาความสำคัญเนื้อหาเกี่ยวกับ รูปแบบการขนส่งหลักท้ง 5 รูปแบบ ความสำคัญของการขนส่งต่อเนื่องหลารูปแบบ บทบาทความสำคัญของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ  ปัจจัยที่สำคัญและประโยชน์ของการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ กฎหมายและพระราชบัญญัติการชนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548

วิชา MRT 1201 เป็นรายวิชาที่อธิบายลักษณะและการดำเนินงานโดยภาพรวมของธุรกิจพาณิชย์นาวี นับตั้งแต่การเลือกประเภทของเรือที่ใช้ในธุรกิจพาณิชย์นาวี ธุรกิจการขนส่งทางน้ำภายในประเทศ และ ทางทะเลระหว่างประเทศ การเดินเรื่อและการค้าชายฝั่ง รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เช่น การประกันภัยทางทะเลร การฝึกอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพาณิชย์นาวี  นอกจากนี้ ยังศึกษารูปแบบองค์กร การจัดองค์กร การบริหารจัดการธุรกิจการเดินเรือพาณิชย์ องค์กรอื่นที่ช่วยสนับสนุนการขนส่งทางน้ำ รวมทั้งศึกษาถึงขั้นตอนการขนส่งทางน้ำ และทางทะเล นับตั้งแต่การจองระวางเรือ  การคิดค่าระวาง การติดต่อตัวแทนเรือ และการใช้บริการ Freight forwarder

รายวิชา TOM  3203 การปฏิบัติการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ศึกษาความสำคัญเนื้อหาเกี่ยวกับ รูปแบบการขนส่งหลักท้ง 5 รูปแบบ ความสำคัญของการขนส่งต่อเนื่องหลารูปแบบ บทบาทความสำคัญของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ  ปัจจัยที่สำคัญและประโยชน์ของการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ กฎหมายและพระราชบัญญัติการชนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548