การส่งออก (Exporting) เป็นการที่นิยมกันมากที่สุด 

LOG1205การขนส่งสินค้าโดยทางอากาศเป็นการขนส่งที่กำลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ประเทศต่าง ๆ มี การพัฒนาสนามบินพาณิชย์ให้ทันสมัย และเพียงพอกับความต้องการ บริษัทสร้างเครื่องบินมีการสร้างเครื่องบินซึ่งมีขนาดใหญ่ และสมรรถภาพในการบินสูง สามารถบรรจุ สินค้าและบรรทุกผู้โดยสารได้มากขึ้น มีเครื่องมือในการขนส่งอันทันสมัยครบครัน นอกจากนี้ยังมีการขยายและปรับปรุงบริเวณคลังสินค้าที่ท่าอากาศยาน ให้กว้างขวางทันสมัย เพื่อ การขนส่งสินค้าดำ เนินไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว จากผู้ส่งที่เมืองต้นทาง ไปยังเมืองผู้รับปลาย

ความส าคัญของคลังสินค้า ชนิดของคลังสินค้า การปฏิบัติการในคลังสินค้า อุปกรณ์ขนถ่ายล าเลียงในคลังสินค้า การวาง ผัง และการออกแบบคลังสินค้า และการวางสินค้า และการขนสินค้าด้วยระบบสายพาน Importance of warehouses in the area of cargo handling in warehouses, loading and unloading warehouses, planning and designing of warehouses, and placing products and loading and unloading products using conveyor systems.

การจัดการการปฏิบัติการขนส่งประกอบด้วยต้นทุนด้านเวลา ต้นทุนด้านระยะทาง และต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ และการวาง สินค้า และการขนสินค้าด้วยระบบสายพาน การจัดการกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานขนส่ง Transportation operation management, including time cost; in the area of cargo handling in warehouses, loading and unloading warehouses, planning and designing of warehouses, and placing products and loading and unloading products using conveyor systems

จุดมุ่งหมายของรายวิชา

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในด้านการเป็นการเตรียมความพร้อมด้านใช้ความรู้ทางด้านองค์การและการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และให้สามารถนำความรู้ทางด้านองค์การและการจัดการไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานปัญญาในการนำความรู้ ความเข้าใจ ในด้านองค์การและการจัดการไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอื่น ๆ เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนา

วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ที่เป็นพื้นฐานการเรียนในวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องการบริหารจัดการการวางแผน การจัดสายงาน หลักเกณฑ์ การจัดตั้งองค์กรธุรกิจ     หลักการบริหารและหน้าที่สำคัญของฝ่ายบริหารทุก ๆ ด้าน ในแง่การวางแผน การจัดคนเข้าทำงาน การสั่งการ การจูงใจคนทำงาน การควบคุมปฏิบัติงานต่างๆให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยมีการเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับแนวโน้มด้านการโครงการและการบริหารทั่วไปที่ได้มีความก้าวหน้าและเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยในปัจจุบัน

คำอธิบายรายวิชา

(ภาษาไทย) แนวคิดทฤษฎีองค์กร ลักษณะโครงสร้างขององค์กรธุรกิจทั่วไป  ขอบข่ายการศึกษาองค์กรและองค์ประกอบในด้านโครงสร้าง วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมขององค์กร การออกแบบองค์กร การวางแผน  การจัดสายงาน หลักเกณฑ์ และแนวความคิดในการจัดตั้งองค์กร แนวคิดด้านการจัดการและกระบวนการจัดการ เทคนิคการจัดการสมัยใหม่ เพื่อการบรรลุถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความประหยัด

(ภาษาอังกฤษ) Concept of organization theories, structures of general business organization, organization study frameworks, and organizational culture and environment structures. Organization design, planning, departmentalization. Criteria and concepts in organizational set-up, concepts of management and management procedures. Modern management techniques to reach efficiency, effectiveness, and economy