การวางแผนและการควบคุมในระบบการผลิต กลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการผลิต การบริหารโครงการ การพยากรณ์ การจัดการสินค้าคงคลัง การเลือกทำเลที่ตั้ง การวางผังโรงงานการออกแบบกระบวนการและ ผลิตภัณฑ์ การออกแบบงานและการจัดการทรัพยากรมนุษย์การบริหารและการควบคุมด้าน คุณภาพ ตลอดจนหลักการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาการผลิต

          (ภาษาไทย)  การมอบหมายงานพิเศษเป็นรายกลุ่มในเรื่องเกี่ยวกับการจัดการการขนส่ง อาทิ การจัดทำกรณีศึกษา การกำหนดปัญหาในการจัดการการขนส่ง ให้นักศึกษาวางแผนและดำเนินการแกไข การจัดฟิกอบรมและ/หรือ สัมมนาในด้านการจัดการการขนส่ง การเยี่ยมชมหน่วยงานหรือผู้ประกอบการที่ดำเนินการด้านการจัดการการขนส่ง โดยมี อาจารย์ในสาขาวิชาและ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้คอยให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษา และนักศึกษาจะต้องศึกษาทั้ง ภาคทฤษฎีและนิติ จัดทำรายงานและการนำเสนอหน้าชั้นเรียน

          (ภาษาอังกฤษ)  Delegation is a special group with regard to the management of the Transportation Management, including the preparation of case studies. Defining the problem of managing a Transportation Management. Students plan and implement fever. The train traffic and / or. Seminars in the field of Transportation Management. Visit the agency or operator that operates a Transportation Management professor in the Department and / or qualified. Is to advise and mentor students to study well. Theory and Jurisprudence Preparing reports and presentations to the class.