ดร.ณัฎภัทรศญา เศรษฐโชติสมบัติ (ดร.แอน)

Dr. Natpatsaya Setthachotsombut (Dr.Ann)

เว็บไซต์ http://www.elcls.ssru.ac.th/natpatsaya_se/

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (College of Logistics and Supply Chain)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (Suan Sunandha Rajabhat University)

    Available courses