คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับการวางแผนและการควบคุมในระบบการผลิต กลยุทธ์ด้านการบริหาร จัดการผลิต และนากลยุทธ์ไปปฏิบัติ การเลือกทาเลที่ตั้ง การวางผังโรงงาน การออกแบบกระบวนการและผลิตภัณฑ์ การออกแบบงาน และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การบริหารและการควบคุมด้านคุณภาพ ตลอดจนหลักการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหา การผลิต

Planning and controlling in production systems, production administration strategies, project management, forecasting, inventory management, location selection plant layout and design, procedures and products, job design and human resources. Management, quality control, as well as operation to solve production problems.


CLS๒๑๐๕

ชื่อรายวิชาภาษาไทย                 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ             Quantitative Analysis